GTC

Algemene voorwaarden van het bedrijf Pawtrait.eu

1.Geldigheid

De contractuele partner in het kader van de volgende Algemene Voorwaarden is Manuel Valle Lanza, Brückengasse 1b, 78462 Konstanz (hierna "Pawtrait" of "wij/ons") en de koper (hierna "koper" of "klant").

De zakelijke relatie tussen Pawtrait en de klant wordt uitsluitend beheerst door de volgende algemene voorwaarden in de versie die geldig is op het ogenblik van de bestelling. Pawtrait erkent geen afwijkende voorwaarden van de klant. Individuele overeenkomsten hebben altijd voorrang.

De klant gaat akkoord met de volgende bepalingen van deze algemene voorwaarden en garandeert dat hij bevoegd is om een contract te sluiten voor de individuele creatie van de goederen die worden aangeboden op Pawtrait.eu.

2.Bestelling en sluiting van het contract

Het gebruik van de online aanbiedingen en diensten op Pawtrait.eu vereist dat de klant de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en onbeperkt handelingsbekwaam is.

De presentatie van onze goederen en het verlenen van de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen vormt geen bindend aanbod van onze kant.
Klanten kunnen een bindende bestelling voor hun gepersonaliseerde fotoproducten op Pawtrait.eu als volgt plaatsen:

1) Selectie van de gewenste goederen

2) De aangepaste instellingen selecteren en een foto uploaden

3) Bevestig door te klikken op de knop "Toevoegen aan winkelmandje

4) Controleer de details in het winkelmandje

5) Klik op de knop "Afrekenen

6) Log in op de online shop na registratie en het invoeren van de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord).

7) Controleer of corrigeer de ingevoerde gegevens opnieuw.

8) Bindende verzending van de bestelling door te klikken op de knop "bestellen tegen betaling" of "kopen".

Vóór de bindende verzending van de bestelling kan de consument terugkeren naar de website waarop de gegevens van de klant zijn opgeslagen en invoerfouten corrigeren of het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten door op de knop "Terug" te drukken die zich in de door hem gebruikte internetbrowser bevindt nadat hij zijn gegevens heeft gecontroleerd.wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door een automatisch gegenereerde e-mail (ontvangstbevestiging).

Deze orderbevestiging vormt de aanvaarding van het aanbod van de klant. Met deze orderbevestiging komt een koopcontract met ons tot stand.

Op uitdrukkelijk verzoek van de klant (op aanvraag bij pawtrait@mail.de) wordt voorafgaand aan de productie een preview van het artwork en het product per e-mail naar de klant gestuurd. Als de klant de preview wil wijzigen, wordt een bedrag van €5 incl. BTW per artwork in rekening gebracht, mits het een stijlwijziging of een wijziging van de originele afbeelding betreft. Andere verzoeken voor wijzigingen bij het indienen van een preview zijn gratis.

In het geval dat de klant zich zonder opgaaf van reden terugtrekt uit het contract na ontvangst van de preview, wordt minimaal € 5 incl. BTW per kunstwerk als schadevergoeding in rekening gebracht. Wij behouden ons het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen.

De klant is aansprakelijk voor door hem gemaakte typ- of invoerfouten. Als er geen rekening is gehouden met de specificaties van de klant, wordt er kosteloos een nieuw product of een nieuwe preview gemaakt. Opgemerkt dient te worden dat Pawtrait een zekere mate van artistieke vrijheid heeft bij het creëren van het artwork. Een loutere "afkeer" verplicht ons niet tot het gratis maken van een nieuw product of een nieuwe preview.

Voor zover de preview is goedgekeurd door de klant, zal deze worden geproduceerd voor de klant in overeenstemming met het contract tussen de partijen. Als er fouten in de preview zitten die de klant had moeten herkennen, vormt de implementatie van de preview na goedkeuring door de klant geen gebrek. Na goedkeuring van de preview heeft de klant geen recht op een nieuwe productie met een ander artwork.

3.Prijzen en productomschrijving

  • De prijzen die op het moment van de bestelling op de website van Pawtrait worden vermeld, zijn van toepassing. Alle prijzen die Pawtrait binnen deze internetaanbieding vermeldt, zijn prijzen in euro of Zwitserse frank en zijn inclusief de toepasselijke wettelijke btw zonder verzendkosten. De verzendkosten kunnen hier worden bekeken: https://pawtrait.eu/pages/versand.De wettelijke btw wordt berekend afhankelijk van het land van levering (bijvoorbeeld, de reguliere btw-tarieven van de volgende landen van levering worden vermeld: Duitsland - 19%, Oostenrijk - 20%, Zwitserland - 8,1%, Frankrijk - 20%, Luxemburg - 17%, België - 21%, Nederland - 21%, Spanje - 21%, Italië - 22%, Zweden - 25%, Denemarken - 25%, Finland - 24%). Als het land van levering een niet-EU-land is, worden extra belastingen of kosten (bijvoorbeeld douanerechten) gemaakt als onderdeel van de bestelling, die niet door Pawtrait kunnen worden betaald of door ons kunnen worden gefactureerd. De ontvanger van de levering blijft als enige wettelijk verantwoordelijk voor deze betalingen. Voor exacte details kunt u contact opnemen met de autoriteiten die voor u verantwoordelijk zijn.
  • De prijzen zijn uitsluitend gericht op consumenten in de zin van § 13 BGB. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn handel, bedrijf of beroep vallen. Volgens § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) is een ondernemer een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. Een partnerschap met rechtsbevoegdheid is een partnerschap dat het vermogen heeft om rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan.
  • Kortingsacties en vouchers kunnen niet worden gecombineerd. Per bestelling kan slechts één kortingscode worden ingewisseld.
  • De productomschrijvingen en productafbeeldingen die op het moment van bestellen op de website van Pawtrait staan, zijn van toepassing.
4.Betalingsvoorwaarden

De klant kan de betalingsmethode kiezen tijdens het bestellen (momenteel: creditcardbetaling, PayPal, onmiddellijke bankoverschrijving, Klarna-betaling op factuur en Amazon Payments). Betalingen worden geacht te zijn verricht op de dag waarop Pawtrait over het bedrag kan beschikken. De betalingskosten, met name voor overschrijvingen vanuit het buitenland, zijn voor rekening van de klant.

Betaling per factuur

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij betaling per factuur als betalingsmogelijkheid aan. De betalingstermijn is 14 dagen na verzending van de goederen/ticket/ of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De betaling wordt gedaan aan Klarna. Houd er rekening mee dat de factuur alleen beschikbaar is voor consumenten en dat het gebruik van deze betaalmethode een positieve kredietcontrole vereist. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vind je hier. Klarna controleert en evalueert uw gegevens en wisselt gegevens uit met andere bedrijven en kredietbureaus als daar een legitiem belang en reden voor is. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende regelgeving voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna.

Bij aankopen op rekening bij Klarna begint een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur. Meer informatie en de volledige voorwaarden voor kopen op rekening bij Klarna vindt u hier.

5.Annuleringsrecht/annuleringsvoorwaarden

Uitsluiting van het recht op annulering

Volgens § 312g lid 2 nr. 1 BGB is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. In principe bestaat er dus geen herroepingsrecht voor overeenkomsten die met Pawtrait worden gesloten.

Voor al onze goederen die niet op maat zijn gemaakt, geldt het volgende voor consumenten in de zin van § 13 BGB: U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).

Annulering tijdens het previewproces is alleen mogelijk tegen annuleringskosten. Deze bedragen €5 per kunstwerk.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

6.Alternatieve geschillenbeslechting op grond van artikel 14 (1) ODR-Verordening (EU) 524/2013 en artikel 36 VSBG

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pawtrait is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

7.Leveringsvoorwaarden / retournering van de goederen

Levering geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres. Meer informatie vindt u hier: https://pawtrait.eu/pages/versand.

Wij produceren na ontvangst van betaling, waarbij onze productietijden - afhankelijk van de gekozen variant - gemiddeld tussen 1 en 3 werkdagen liggen.

Met een typische productietijd van 1 tot 3 werkdagen, kan over het algemeen een totale levertijd van 5 tot 10 dagen vanaf ontvangst van betaling worden verwacht. Afwijkingen van de bovengenoemde niet-bindende productie- of levertijden geven de klant alleen het recht om juridische claims in te dienen als de afwijkingen niet slechts gering zijn en Pawtrait ook verantwoordelijk is voor deze afwijkingen.

De totale levertijd naar Zwitserland wordt voor alle artikelen met maximaal 10 dagen verlengd. Leveringen naar Zwitserland kunnen extra vertraging oplopen door douane- en invoerformaliteiten. Op zendingen naar Zwitserland kunnen douanerechten worden geheven.

Pawtrait is gemachtigd om gedeeltelijke leveringen uit te voeren, voor zover dit redelijk is voor de klant en gedeeltelijke levering door de klant werd overeengekomen tijdens het verkoopproces. Indien vertragingen in de levering te wijten zijn aan redenen waarvoor Pawtrait niet verantwoordelijk is (overmacht, fout van derden, enz.), wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. De klant wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Indien de oorzaken van de vertraging langer duren dan vier weken na het sluiten van het contract, hebben beide partijen het recht om het contract op te zeggen. Indien de klant niet thuis wordt aangetroffen bij de levering van het pakket en het pakket niet binnen de 7 werkdagen door de klant wordt afgehaald op zijn postkantoor of indien de klant weigert het pakket in ontvangst te nemen, heeft Pawtrait het recht om de bestelling te annuleren en zich terug te trekken uit het contract. Afhankelijk van het formaat en het land van levering, wordt het pakket verzonden via GLS, GEL, DHL of UPS.

8.Aansprakelijkheid

  • Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims van de klant die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) of de productaansprakelijkheidswet, evenals aansprakelijkheid voor andere schade op basis van een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door Pawtrait, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken en op de naleving waarvan de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen.
  • In geval van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is Pawtrait alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract indien deze werd veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij de schadeclaims van de klant zijn gebaseerd op letsel aan leven, ledematen of gezondheid.
  • In het bijzonder is Pawtrait dus niet aansprakelijk voor schade die niet aan het leveringsvoorwerp zelf is ontstaan, voor winstderving of voor andere financiële verliezen van de klant; de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.
9.Eigendomsvoorbehoud

De bestelde goederen blijven eigendom van Pawtrait tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht is wederverkoop, verhuur, verpanding, overdracht tot zekerheid, verwerking, andere beschikking of transformatie door de klant niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pawtrait.

10.Auteursrechten

De klant verklaart en garandeert dat hij in het bezit is van alle gebruiks- en exploitatierechten op de doorgegeven foto of afbeelding, het beeldbestand, het respectieve motief en de beeldcompositie. Dit omvat in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten (bijv. auteursrecht, merkrecht, modelrecht of octrooirecht, algemeen persoonlijkheidsrecht, enz.) Het ingezonden foto- of beeldmateriaal evenals het beeldbestand moeten van eigen herkomst zijn en het afgebeelde motief mag in geen geval - ook niet in uittreksels - de rechten van derden aantasten of schenden. In het geval dat individuele personen of groepen van personen op het beeldmateriaal zijn afgebeeld, garandeert de deelnemer dat de noodzakelijke toestemming van de afgebeelde persoon of personen is verkregen en dat de toestemming zich ook uitstrekt tot het gebruik en de aanwending van de foto in het kader van de goederen en diensten die op het platform Pawtrait.eu worden aangeboden.

De verplichting van de klant om een overeenkomstige toestemming, goedkeuring of machtiging te verkrijgen voor het respectieve beeldmateriaal is ook van toepassing als verzonden beeldbestanden een afbeelding of weergave bevatten van een herkenbaar handelsmerk of een identificeerbaar logo of een ander onmiskenbaar motief waarop intellectuele eigendomsrechten van derden bestaan.

De klant blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de verzonden beeldbestanden en de naleving van de relevante wettelijke voorschriften. In het geval van een inbreuk op dergelijke rechten door de verzonden fotobestanden of de productie en verzending van de respectieve fotoproducten, is de klant verplicht om Pawtrait te vrijwaren van eventuele aanspraken van derden. In principe gebeurt dit door schuldovername ten opzichte van de eiser. Indien deze niet instemt met de schuldovername, vrijwaart de klant Pawtrait intern tegen alle aanspraken. In dit geval ondersteunt de klant Pawtrait bij de verdediging tegen de vordering. Kosten (juridische vertegenwoordiging, gerechtskosten, boetes, enz.) die hierdoor ontstaan, zijn voor rekening van de klant.

11.Verlening van licentie

Door in te stemmen met de algemene voorwaarden van Pawtrait, verklaart en garandeert de klant dat het werk geen intellectuele eigendomsrechten van derden schendt en geen illegale, moreel of ethisch verwerpelijke of lasterlijke inhoud weergeeft. Klanten mogen daarom alleen werken naar Pawtrait sturen die geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een persoon of bedrijf en die niet lasterlijk, beledigend of anderszins denigrerend zijn.

De klant behoudt alle rechten op alle foto- en beeldbestanden die hij aan Pawtrait doorgeeft. Voor de uitvoering van het contract verleent de klant Pawtrait het ruimtelijk onbeperkte recht om de overgedragen foto- en beeldgegevens te gebruiken voor de diensten die in het kader van het contract moeten worden geleverd. Dit omvat ook de opslag, vermenigvuldiging en verwerking van de beeldgegevens. Hiertoe behoort ook het recht om afzonderlijke beelden in het kader van probleemoplossing aan derden ter beschikking te stellen.

12.Strafrechtelijke aansprakelijkheid, recht om prestaties te weigeren

De klant is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de inhoud. Door het plaatsen van de bestelling garandeert de klant dat de inhoud van de verzonden beeldbestanden niet in strijd is met het strafrecht, met name de bepalingen van §§ 86 e.v. en 184 e.v. van het Duitse wetboek van strafrecht (StGB). Bovendien is Pawtrait niet verplicht diensten te verlenen die zouden kunnen leiden tot een overtreding van de wet door Pawtrait. Indien de inhoud van de door de klant verzonden bestanden in strijd is met het strafrecht, zal Pawtrait een strafrechtelijke klacht indienen. Pawtrait heeft het recht prestaties te weigeren en zich terug te trekken uit het contract. Pawtrait heeft het recht maar niet de plicht om de door de klant in zijn webalbum geplaatste inhoud op wettigheid te controleren. Indien de inhoud naar het oordeel van Pawtrait in strijd is met het toepasselijke recht, is Pawtrait gerechtigd de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. In geval van klachten of bezwaren van derden tegen de informatie van de klant - ongeacht de rechtsgrond - zal Pawtrait de inhoud in elk geval onmiddellijk verwijderen. Claims tegen Pawtrait voor het blokkeren van content na kennisgeving of klacht door derden zijn uitgesloten, tenzij Pawtrait een ongerechtvaardigde verwijdering heeft uitgevoerd door grove nalatigheid of opzet.

13.Rechten op gebreken

(1) Als een product defect is op het moment van levering (garantiegeval), zullen wij het vervangen door een defectvrij product of het professioneel laten repareren (nakoming achteraf) op onze kosten, naar keuze van de klant. De klant wordt erop gewezen dat er geen sprake is van een garantiegeval als het product op het moment van risico-overgang de overeengekomen kwaliteit had. In het bijzonder is er geen sprake van garantie in de volgende gevallen:

a) Bij schade veroorzaakt door de klant door verkeerd of oneigenlijk gebruik.

b) Bij schade veroorzaakt door blootstelling van de producten aan schadelijke invloeden van buitenaf bij de klant (met name extreme temperaturen, vocht, uitzonderlijke fysieke of elektrische belasting, spanningsschommelingen, blikseminslag, statische elektriciteit, brand).

(2) Bovendien geven we geen garantie voor een defect dat is veroorzaakt door een onjuiste reparatie door een servicepartner die niet is geautoriseerd door de fabrikant.

(3) Als de door de klant gewenste vorm van nakoming achteraf (vervangende levering of reparatie) een inspanning vereist die, rekening houdend met de inhoud van de overeenkomst en de eisen van goede trouw - waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de waarde van het gekochte voorwerp in vrij van gebreken, de omvang van het gebrek en de vraag of de andere vorm van nakoming achteraf zonder noemenswaardige nadelen voor u kan worden uitgevoerd - in geen verhouding staat tot uw belang bij nakoming, is uw aanspraak in elk geval beperkt tot de andere vorm van nakoming achteraf. Ons recht om deze andere vorm van nakoming achteraf onder de bovengenoemde voorwaarde te weigeren, blijft onaangetast.

(4) Zowel in geval van reparatie als in geval van vervangende levering is de klant verplicht het product op onze kosten onder vermelding van het bestelnummer naar het door ons aangegeven retouradres te sturen. Voordat u het product opstuurt, moet u

de artikelen die u in het product heeft gestopt, verwijderen. Wij zijn niet verplicht het product te inspecteren op de installatie van dergelijke items. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van dergelijke items, tenzij het gemakkelijk herkenbaar was voor ons toen het product werd teruggenomen dat een dergelijk item in het product was geplaatst (in dit geval zullen wij de klant informeren en het item klaarhouden voor de klant om op te halen; de klant draagt de gemaakte kosten).

(5) De aansprakelijkheid van de klant voor schade in geval van schending van de verplichting tot teruggave van goederen waarvoor hij verantwoordelijk is, wordt geregeld door de wettelijke bepalingen.

(6) De klant kan naar eigen goeddunken van het contract afzien of de koopprijs verlagen, indien de reparatie of vervangende levering niet binnen een redelijke termijn tot een contractuele toestand van het product heeft geleid.

(7) Daarnaast kunnen er in het kader van een door de fabrikant verleende garantie ook aanspraken tegen de fabrikant bestaan, die gebaseerd zijn op de overeenkomstige garantievoorwaarden.

(8) Onze wettelijke garantie eindigt twee jaar na levering van de goederen. De termijn begint bij ontvangst van de goederen. In het geval van een defect dat binnen de reguliere garantieperiode aan het licht is gekomen, begint de verjaringstermijn echter op zijn vroegst vier maanden na het tijdstip waarop het defect voor het eerst aan het licht kwam. De verjaringstermijn na het verhelpen van gebreken begint ook op zijn vroegst 2 maanden na de datum waarop de gerepareerde of vervangen goederen werden overhandigd.

14.Plaats van jurisdictie

Als de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht is, is Constance de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie. Hetzelfde geldt als een klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, als een klant zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats na het sluiten van het contract naar het buitenland heeft verplaatst of als zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld.

15.Toepasselijk recht

De dwingende bepalingen van het nationale recht waar de klant gewoonlijk verblijft, zijn van toepassing op het sluiten en uitvoeren van alle contracten. Voor het overige geldt het Duitse recht.

Voor zover wettelijk mogelijk is de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uitgesloten.

16.Slotbepalingen

Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van het contract, voor zover een contractpartner hierdoor niet onredelijk wordt benadeeld.

De taal van het contract is Duits. De tekst van het contract wordt niet opgeslagen na het afsluiten van het contract. U ontvangt de bestelgegevens door middel van de bestelbevestiging met alle informatie op het door u opgegeven e-mailadres. U kunt onze AV en de daarin opgenomen annuleringsvoorwaarden op elk gewenst moment op onze website bekijken en opslaan of afdrukken met behulp van de afdrukfunctie van uw browser.

Wijzigingen of aanvullingen op dit contract moeten schriftelijk worden ingediend.

Zoeken in onze shop